მეტალის უსაფრთხოების ბარიერი

In Stock

აღწერა

მეტალის უსაფრთხოების ბარიერი დამზადებულია ცხელი,
გალვანიზირებული მეტალით და აღჭურვილია გამაფრთხილებელი
ნათურების დასამაგრებელი ადგილებით.
◇ ბარიერი და უსინათლოთა რელსი აღჭურვილია შუქამრეკლი RA1 A
ფირით, ერთ მხარეზე.