გზაჯვარედინი “გზაჯვარედინი” გთავაზობთ საგზაო უსაფრთხოების სისტემებს, მათ შორის,
საგზაო ნიშნებს, სიჩქარის შემაფერხებელ ბარიერებს, საორიენტაციო ბოძკინტებს,
შუქნიშნებს, შლაგბაუმებს, საგზაო საღებავებს, ლითონის კონსტრუქციებს,
შუქამრეკლ ფირებს, საგზაო სარკეებს.
გაიგე მეტი
გზაჯვარედინი “გზაჯვარედინი” გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის:
საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟს,
გზის დემარკირებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ საგზაო მონიშვნასა
და ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
გაიგე მეტი მომსახურება

საგზაო ნიშნებისმონტაჟი

შუქნიშნებისმონტაჟი

ჰორიზონტალური & ვერტიკალურიმონიშვნა

ბლოგი

11