რეფლექტომეტრი ZRM 1021

რეფლექტომეტრი ZRM 1021 გამოიყენება სიკაშკაშის კოეფიციანტი β გამოსათვლელად. გამოთვლის გეომეტრია 45/00.

იხილეთ PDF კატალოგი